• All Departments

Dr. Bijay Shrestha

Assoc. Prof. Dr. Shristi Shrestha

Assoc. Prof. Dr. Prabin Adhikari

Prof. Dr. Ram Chandra Adhikari

Prof. Dr. Anil Kumar Jha

Dr. Utsav Sharma

Assoc. Prof. Dr. Sudip Parajuli

Dr. Subekcha Karki

Dr. Mahesh Shah

Dr. Padma Tuladhar

Dr. Siree Thapa

Dr. Prarthana Adhikari

Assoc. Prof. Dr. Sagar Mani Jha