• All Departments

Prof. Dr. Anil Kumar Jha

Dr. Mahesh Shah

Prof. Dr. Ram Chandra Adhikari

Assoc. Prof. Dr. Sagar Mani Jha

Assoc. Prof. Dr. Prabin Adhikari

Prof. Dr. Shristi Shrestha

Dr. Bijay Shrestha

Dr. Padma Tuladhar

Dr. Sudip Parajuli

Dr. Utsav Sharma

Dr. Siree Thapa

Dr. Subekcha Karki

Dr. Prarthana Adhikari

Dr. Krishna Jha